Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Αρχαία

Γενικοί στόχοι των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο

 • Η γνωριμία των μαθητών με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και συνειδητοποίηση της θέσης του μέσα στον παγκόσμιο πολιτισμό
 • Η απόκτηση ανθρωπιστικής παιδείας με την ολόπλευρη μελέτη του ανθρώπου ως δρώντος ατόμου και πολίτη
 • Η επαφή με τα πνευματικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και η αισθητική καλλιέργεια του μαθητή
 • Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τους άλλους σύγχρονούς του πολιτισμούς, ώστε να επισημάνουν οι μαθητές την ευρωπαϊκή του διάσταση

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Πρωτότυπο) - Στόχοι

 • Η εξοικείωση με τον αρχαίο ελληνικό λόγο στην ιστορική του συνέχεια μέσα από κλασσικά και μεταγενέστερα κείμενα
 • Η γνώση βασικών γραμματικών και συντακτικών στοιχείων, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αποδίδουν ελεύθερα το νόημά του και να μην ωθούνται στη στείρα αποστήθιση και απομνημόνευση των παραπάνω στοιχείων
 • Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου μέσα από την ετυμολογία, τη σύνθεση και την παραγωγή λέξεων, ώστε η νέα ελληνική γλώσσα να αναδεικνύεται ως αδιάσπαστη συνέχεια της αρχαίας

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Μετάφραση) - Στόχοι

 • Η γνωριμία των μαθητών με διάφορα είδη του πεζού και ποιητικού λόγου (επική ποίηση, δραματική ποίηση, ιστοριογραφία, φιλοσοφία)
 • Η εξοικείωση με τα κείμενα όσον αφορά το περιεχόμενο (απόδοση, χαρακτηρισμός προσώπων, αξίες, ιδέες, πολιτιστικά στοιχεία, στάσεις, συμπεριφορές, κίνητρα προσώπων, αίτια, αποτελέσματα) και τη μορφή (εκφραστικοί τρόποι, αφηγηματική και περιγραφική τεχνική)
 • Η καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών με την εξάσκησή τους στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου

Μέσα επίτευξης των στόχων

 • Ένταξη του μερικού στο γενικό, ώστε να υπάρχει χρονολογική συνέχεια και νοηματική σύνδεση ανάμεσα στην ύλη των τριών τάξεων του γυμνασίου
 • Άμεση και βιωματική προσέγγιση του μαθήματος με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Δραστηριότητες στα πλαίσια του μαθήματος: επισκέψεις σε μουσεία και βιβλιοθήκες, ομάδες εργασίας - αυτενέργειας, δυνατότητα καλλιτεχνικής έκφρασης (πχ. ζωγραφική, πηλοπλαστική, παραγωγή λόγου, δραματοποίηση)