Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Μαθηματικά

"Η μαθηματική δημιουργία είναι ένα ταξίδι σε σκοτεινό κι ανεξερεύνητο αρχοντικό. Μπαίνεις στο πρώτο δωμάτιο, χτυπάς στα έπιπλα και σταδιακά μαντεύεις που βρίσκονται. Μετά από μήνες βρίσκεις το διακόπτη και ξαφνικά όλα φωτίζονται. Βλέπεις που βρίσκεσαι και συνεχίζεις στα επόμενα δωμάτια. Αυτές οι αναλαμπές του φωτός, που απαιτούν στιγμές ή χρόνια, είναι η αποκορύφωση της δημιουργίας."

A. Wiles, 1993

Τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο του Εκπαιδευτηρίου "ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ" έχουν ως σκοπό:

  1. τη μεθόδευση της μαθηματικής σκέψης των παιδιών
  2. τη μετάθεση της έμφασης από την αποστήθιση πληροφοριών στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και τελικά της δημιουργικής μάθησης

Αυτό επιτυγχάνεται με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου για όλους τους μαθητές και εξατομικευμένη διδασκαλία, ώστε να πραγματοποιηθούν οι διδακτικοί στόχοι (γνώση - παρατήρηση - κρίση - συνδυαστική ικανότητα). Ακολουθεί αξιολόγηση σε ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων.

Αναλυτικότερα, χρησιμοποιούμε:

  • διαγνωστική δοκιμασία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, που έχει ως στόχο να ελέγξει αν οι μαθητές διαθέτουν τα προαπαιτούμενα στοιχεία για να κατακτήσουν την καινούργια γνώση.
  • καθημερινές ασκήσεις
  • μικρές εργασίες στο τέλος κάθε εβδομάδας που ο μαθητής εκτελεί στο σπίτι με στόχο την εμπέδωση, εμβάθυνση και προέκταση της ύλης και την αυτενέργεια του μαθητή
  • επαναληπτικές ερωτήσεις - ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, ώστε ο μαθητής να προετοιμαστεί καλύτερα για τις γραπτές δοκιμασίες

Η εξέταση (προφορική ή γραπτή) δεν έχει ως σκοπό να αξιολόγηση μόνο τις γνώσεις και την απομνημονευτική ικανότητα του μαθητή, αλλά είναι ήδη διαμορφωμένη σύμφωνα με το νέο σύστημα εξετάσεων του Λυκείου. Έτσι, ο μαθητής προβληματίζεται και αντιμετωπίζει κριτικά τη διδασκόμενη ύλη, διατυπώνει ιδέες και καλλιεργεί την κριτική ικανότητά του.

Η δουλειά μας στο σχολείο τείνει να μειώσει το χρόνο μελέτης στο σπίτι, όσο αυτό είναι δυνατόν.

Επίσης, προγραμματίζονται και άλλες δραστηριότητες πέρα από το μάθημα, με σκοπό την ανάδειξη των άμεσων πρακτικών εφαρμογών των μαθηματικών στη ζωή μας (χρήση οργάνων, μετρήσεις, υπολογισμός ύψους ψηλών κτιρίων, κ.α.).