Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Φυσικές Επιστήμες

Ο σκοπός της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, βιολογία, γεωγραφία) στο γυμνάσιο είναι:

 • η απόκτηση γνώσεων σχετικών με θεωρίες, νόμους και αρχές που αφορούν τις θετικές επιστήμες
 • η σύνδεση τους με την καθημερινή ζωή
 • η διαπίστωση της συμβολής τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου
 • η δυνατότητα αξιολόγησης των επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών τους
 • η ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η εξάσκηση της κρίσης και της φαντασίας και η καλλιέργεια της συνεργασίας και της ομαδικότητας

Οι επιμέρους στόχοι της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών είναι οι μαθητές να:

 • παρατηρούν φαινόμενα του φυσικού κόσμου, να τα αναλύουν και να τα ερμηνεύουν
 • χρησιμοποιούν σωστά τους νέους όρους και τις έννοιες που μαθαίνουν και να έχουν αυστηρότητα στις διατυπώσεις τους
 • εξοικειωθούν με την επιστημονική μεθοδολογία
  (παρατήρηση - υπόθεση - πειραματικός έλεγχος - ανάλυση δεδομένων, συμπεράσματα)
 • χρησιμοποιούν μαθηματικό φορμαλισμό στην περιγραφή των φαινομένων - Χρήση συμβόλων για τα φυσικά μεγέθη και διατύπωση μαθηματικών σχέσεων για τη συσχέτιση των μεγεθών που εμπλέκονται σε διάφορα φαινόμενα
 • κατανοήσουν την έννοια της μέτρησης και του σφάλματος στις μετρήσεις
 • αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες από την εξάσκηση στο εργαστήριο καθώς και πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • πραγματοποίηση μετρήσεων, εκμάθηση τεχνικών, χρήση οργάνων και υλικών του εργαστηρίου
 • να γνωρίσουν την ενότητα και την συνέχεια της επιστημονικής γνώσης στις Θ.Ε. αλλά και την σχέση που υπάρχει μεταξύ τους

Διαφορές από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

 • η χρήση μαθηματικού φορμαλισμού για την περιγραφή των φαινομένων
 • η αναζήτηση ερμηνείας στα φαινόμενα και όχι απλή περιγραφή τους
  ερμηνεία μακροσκοπικών φαινομένων με αναφορά σε διεργασίες που συμβαίνουν στον μικρόκοσμο
 • η εξάσκηση της κρίσης, μέσω της δυνατότητας πρόβλεψης της εξέλιξης ενός φαινομένου
 • η εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων
 • λήψη μετρήσεων - κατασκευή γραφικών παραστάσεων και χρησιμοποίησή τους για την πληρέστερη κατανόηση και ερμηνεία των φαινομένων
 • η εκτέλεση υπολογισμών και η επίλυση ασκήσεων
 • η αναζήτηση της αυστηρότητας και της ακρίβειας στις διατυπώσεις

Πώς επιτυγχάνονται, μέσα από το μάθημα, οι στόχοι που ετέθησαν;

Το μάθημα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι, όσο γίνεται, πιο ευχάριστο και πιο ελκυστικό για τα παιδιά.

Για το σκοπό αυτό:

 • η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη
 • οι νέες γνώσεις βασίζονται σε προηγούμενες γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα των μαθητών ή σε κινητοποίηση της κρίσης τους μέσα από παρατηρήσεις που προκύπτουν από σχετικά πειράματα
 • η πληροφόρηση δίνεται με εποπτικό τρόπο καθώς το μάθημα έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό
  Αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει το εργαστήριο και η μάθηση επιδιώκεται μέσω της διερεύνησης και της ανακάλυψης
 • τονίζεται και δίνεται έμφαση στο ουσιώδες και στοχεύουμε στην απόκτηση κριτικής ικανότητας από τους μαθητές. "Οι μαθητές πρέπει να μάθουν πώς θα μαθαίνουν"
 • χρησιμοποιείται ο Η/Υ
  προσομοιώσεις φαινομένων, παρουσίαση multimedia εφαρμογών, πληροφορίες από το Internet κλπ.
 • κατά τη διδασκαλία επιζητείται η ενεργός συμμετοχή του μαθητή και χρησιμοποιείται έντονα ο διάλογος. Έτσι: οι μαθητές ενθαρρύνονται στη διατύπωση των σκέψεων και των απόψεών τους, καλλιεργείται η ικανότητα για συζήτηση, δημιουργείται κριτική σκέψη, βελτιώνεται ο τρόπος έκφρασης και διατύπωσης "οι μαθητές χαίρονται να μαθαίνουν"

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η διδασκαλία έχει εμπλουτισθεί με τα ακόλουθα:

 • παρουσίαση του μαθήματος μέσα από σειρά εικόνων slides ή διαφανειών
 • χρήση multimedia εφαρμογών στον H/Y
 • επίδειξη ταινιών video
 • συχνή χρήση του εργαστηρίου
  πραγματοποιούνται όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και πρόσθετες, που έχουν επιλεγεί από τους διδάσκοντες
 • με αφορμή το βιβλίο γίνεται παρουσίαση και αναφορά σε σχετικά θέματα ώστε να αποκτάται πιο πλήρης εικόνα
 • ανάθεση εργασιών στους μαθητές
 • επισκέψεις στη φύση ή σε ιδιαίτερους χώρους (μουσεία, εκθέσεις)
  το μάθημα έτσι γίνεται πιο ελκυστικό και πιο άμεσο και συνδέεται με την καθημερινή ζωή