Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Συνεργασία με Γονείς

Το σχολείο δίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και γενικά τη σταθερή συνεργασία με τους γονείς την οποία επιτυγχάνει:

α. Με γενική ενημέρωση των γονέων στην αρχή του χρόνου για τον τρόπο δουλειάς κάθε τάξης του Λυκείου.

β. Διατίθεται μια ώρα εβδομαδιαίως απ' τον κάθε διδάσκοντα για τρέχοντα θέματα.

γ. Πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις (συνήθως το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο) κατ' ιδίαν με κάθε γονιό και συζητούνται λεπτομερώς, τόσο η πρόοδος, όσο και η συμπεριφορά και η όλη παρουσία του παιδιού.

δ. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται επισκέψεις και συζητήσεις γύρω από θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.