Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Γυμνάσιο

Πρώτο μέλημα των διδασκόντων είναι η δική τους προετοιμασία για ένα άρτιο, πλούσιο, ενδιαφέρον και αποτελεσματικό μάθημα. Προϋπόθεση για ένα υψηλού επιπέδου μάθημα θεωρείται η συμμετοχή και η εντατική παρακολούθηση των μαθημάτων από τους μαθητές, η προσήλωση και η προσοχή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ανάλογη ατμόσφαιρα για εγρήγορση και πνευματική εργασία. Τόσο ο τρόπος διδασκαλίας, όσο και η αξιολόγηση των μαθητών, είναι στο γυμνάσιο προσαρμοσμένα στο πνεύμα και στις απαιτήσεις του Λυκείου.

Οι καθηγητές που αναλαμβάνουν τα τμήματα σε κάθε τάξη κάνουν στην αρχή του χρόνου κοινό προγραμματισμό για το τι και πώς θα διδάξουν και βρίσκονται σε συνεχή επαφή και συντονισμό καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Επιδιώκουν να δοθεί βαρύτητα στο ουσιαστικό και να διδαχθεί περιληπτικά το επουσιώδες. Σε όλα σχεδόν τα μαθήματα δίνονται συστηματικά ασκήσεις ή φυλλάδια ασκήσεων που έχουν εκπονήσει οι διδάσκοντες. Επιδιώκεται πάντα η εξατομικευμένη διδασκαλία παρ' όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζει και είναι συνεχής η προσπάθεια για βελτίωση της έκφρασης, της ορθογραφίας και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.

Για την αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται καθημερινός ή εβδομαδιαίος έλεγχος της μελέτης τους στο σπίτι και των γραπτών εργασιών τους. Επίσης, η επίδοσή τους ελέγχεται με συχνότατες γραπτές δοκιμασίες, ανακεφαλαιωτικές ή στο μάθημα της ημέρας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Τα διαγωνίσματα στο γυμνάσιο γίνονται μετά από ανακεφαλαίωση, μιας ή περισσοτέρων ενοτήτων και είναι προγραμματισμένα από τον καθηγητή.

Για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος, ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ειδικές αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων (εργαστήριο φυσικής - χημείας, αίθουσες πληροφορικής - video, αίθουσα μουσικής, βιβλιοθήκη).

Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις και ξεναγήσεις των μαθητών σε μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους, επαγγελματικούς χώρους, μοναστήρια, στη φύση και αλλού.

Πέραν του μαθήματος, ανατίθεται στους μαθητές η εκπόνηση συνθετικών εργασιών με συγκεκριμένο θέμα (ατομικές ή ομαδικές) και η παρουσίαση λογοτεχνών και λογοτεχνικών έργων μέσα στην τάξη. Σε κάθε τμήμα οργανώνεται δανειστική βιβλιοθήκη με υποχρεωτική ανάγνωση και παρουσίαση εξωσχολικού βιβλίου.

Υπάρχει τακτικότατη επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών, τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου όσο και σε δυο τουλάχιστον προγραμματισμένες απογευματινές συναντήσεις. Γίνεται ενημέρωση για θέματα επίδοσης στα μαθήματα, συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, απουσίας κ.λ.π.

Το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου καλούνται οι γονείς της πρώτης για να ενημερωθούν για τον τρόπο δουλειάς του γυμνασίου, από όλους τους καθηγητές. Έπειτα παίρνουν πρόγραμμα με τις ώρες που μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές του παιδιού τους κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος είμαστε πάντα στη διάθεσή τους. Η πρώτη απογευματινή συνάντηση πραγματοποιείται γύρω στις 10 Δεκεμβρίου με την ολοκλήρωση των γραπτών δοκιμασιών.