Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Μαθήματα

Στην ενότητα "Μαθήματα" παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται στις τάξεις του Δημοτικού στο Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο. Συγκεκριμένα, παρατίθενται οι σκοποί διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, καθώς και οι μέθοδοι που ακολουθούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων.